Regulamin dostarczania wody o odprowadzania ścieków

­

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr 1
z dnia 30 września 2002 r

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY i MIASTA GRÓJEC

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

  1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
    odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).
  2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. nr.9 poz.443 z późniejszymi zmianami )

§ 2

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na terenie gminy Grójec w zakresie podania wody i odbioru ścieków w oparciu o posiadany w dyspozycji majątek gminy, przekazany w użytkowanie na podstawie dokumentów PT.
Dopuszcza się również świadczenie odpłatne usług dla innych kontrahentów z terenu gminy i miasta oraz z poza terenu gminy nie będących odbiorcami.

§ 3

 

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowadzania ścieków i wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorstwem, a odbiorcą usług w tym:
l. poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
4. warunki przyłączenia do sieci
5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
6. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
7. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 4

Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r./.

Rozdział II
Dostarczanie wody

§ 5

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwany dalej Przedsiębiorstwem ma obowiązek:
dostarczać z sieci wodociągowej miejskiej wodę odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy; jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem
1. zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza do zaworu głównego za wodomierzem oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy wody
2. zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych
3. dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy
a/ z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat
b/ na żądanie odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego
funkcjonowania wodomierza przez legalizatora -koszt legalizacji pokrywa odbiorca
4. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji wodociągowej
budynku do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa oraz
uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.
5. zamontować wodomierz na przyłączu przed zaworem na koszt Przedsiębiorstwa
(koszty zakupu i montażu wodomierza na nowo wykonanym przyłączu ponosi inwestor).

§ 6

Przedsiębiorstwo ma prawo:
1. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez niego warunkami technicznymi
2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora
dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i sanitarnego
3. za okazaniem upoważnienia kontrolować stan techniczny przyłącza w czasie
eksploatacji w tym prawo wstępu do pomieszczenia w celu przeprowadzenia kontroli
urządzenia pomiarowego
4. wejścia na teren posesji za zgodą właściciela ( w pasie o szerokości 3 m na przebiegu sieci wodociągowej) w celu usunięcia awarii – pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
5. wstrzymać lub ograniczyć dopływ wody w razie :
a/ braku wody na ujęciu
b/ zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia
c/ potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych
d/ konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych
e/ uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącej niebezpieczeństwem
f/ braku dostawy energii elektrycznej do urządzeń Przedsiębiorstwa
g/ w innych nagłych wypadkach losowych
h/ braku zgody o której mowa w § 6 punkcie 4
6. do przeprowadzenia kontroli instalacji i urządzeń wodociągowych należących do Odbiorcy w zakresie ich sprawności technicznej wraz z wyegzekwowaniem zaleceń w tym zakresie
6. obciążyć Odbiorcę dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku bezprawnego
wykonania dalszych połączeń i udostępnienia wody osobom trzecim
8. dokonywania odczytów wodomierzy u Odbiorcy w ustalonych czasookresach
i wystawiania w oparciu o nie faktur.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki odbiorcy

§ 7

Odbiorca wody ma prawo:
1. do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości
2. zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczonych opłat za wodę
3. żądać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza
4. zgłaszać reklamację w przypadku dostawy wody obniżonej jakości
5. uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

§ 8

Odbiorca wody zobowiązany jest do:
1. umożliwienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania wykonywania napraw lub wymiany
2. prawidłowego utrzymania i zabezpieczania pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz oraz zapewnienia ochrony wodomierza przed zamarzaniem , uszkodzeniami mechanicznymi i zerwaniem plomby
3. niezwłocznego wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem głównym
i utrzymania jej w stałej sprawności technicznej
4. użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość
występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności:
a/ uniknięcia uderzeń hydraulicznych,
b/ wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego wody w sieci
wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej
5. sprawnego i niezwłocznego usuwania awarii na instalacji wewnętrznej we własnym zakresie i na własny koszt
6. powiadomienia Przedsiębiorstwa o uszkodzeniu wodomierza (plomby) i konieczności jego wymiany
7. w razie opuszczenia lokalu bądź posesji , których dotyczy umowa , Odbiorca obowiązany jest regulować wszelkie należności za przedmiotowe usługi do czasu zawarcia przez Przedsiębiorstwo umowy z nowym Odbiorcą lub likwidacji wodomierza.

§ 9

Odbiorcy wody zabrania się:
1. używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem
2. poboru wody z sieci z pominięciem wodomierza
3. przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon
4. wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych
5. lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach
wodociągowych w pasie o szerokości 3 m.
6. manipulowania na sieci wodociągowej zasuwami , jak również dokonywania
jakichkolwiek zmian i ograniczeń w przepływie.

§ 10

Naruszenie postanowień paragrafu 8 i 9 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy o dostarczanie wody przez Przedsiębiorstwo. Wypowiedzenie winno być poprzedzone pouczeniem Odbiorcy o nieprawidłowości jego postępowania i wynikających z tego konsekwencjach z określeniem terminu zaprzestania niewłaściwego postępowania .

ROZDZIAŁ IV
Warunki techniczne dostarczania wody

§ 11

Na wniosek odbiorcy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest określić warunki techniczne dostarczania wody .

§12

1. Dostarczanie wody dla odbiorcy, w przypadku istniejących przyłączy następuje
maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim
zamontowaniu wodomierza i oplombowaniu go.
2. Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Przedsiębiorstwo po opłaceniu przez Odbiorcę usług kosztów tego uruchomienia , dostarczenia kompletu dokumentów i dokonaniu odbioru technicznego.

§13

1. Wykonanie nowego przyłącza w celu dostarczania wody uzależnione jest od
terminu zakończenia oraz dokonania odbioru tych prac.
2. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt odbiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne.
3. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem
4. Wykonanie przyłącza jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę właściwego organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi.
5. O terminie przystąpienia do robót budowlanych odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo 3 dni przed ich rozpoczęciem.
6. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczanie wody na zasadach określonych w § 12. Przyłącze po przejęciu do eksploatacji staje się własnością UGiM a pozostaje w użytkowaniu Przedsiębiorstwa na warunkach określonych w umowie.

§14

1. O ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi w Regulaminie zasadami:
1/ ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie
inwestycji gminnej - po wykonaniu nowa sieć stanowi własność gminy,
2/ ze środków budżetu i w części ze środków odbiorcy usług, w ramach zawartej umowy na realizację zadania - po realizacji nowa sieć stanowi własność gminy
3/ ze środków odbiorcy usług w ramach zawartej umowy pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w Grójcu a Odbiorcą dotyczącej realizacji zadania; po wykonaniu nowa sieć staje się własnością UGiM.
Odpowiedzialnym za przygotowanie umowy będzie Referat Gospodarki Komunalnej.

2. Tryb realizacji prac oraz dostarczania wody dla odbiorcy odbywa się na zasadach określonych w §12 i § 13.

§15

l. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody jeżeli:
a/ przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa
b/ odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty.
c/ został stwierdzony nielegalny pobór

3. W przypadku odcięcia przez Przedsiębiorstwo dostawy wody, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

ROZDZIAŁ V
Zasady zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

§ 16

Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku.

§ 17

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .

§ 18

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielorodzinnego Przedsiębiorstwo może zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:
1. wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi określonymi w rozdziale IV regulaminu możliwy jest odczyt wodomierzy
2. wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach
3. uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody w pozostałych lokalach.

§19

Miejscem dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór główny za wodomierzem .

§20

Umowy zawierane są na czas określony lub na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 21

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha dostawy i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody. § 22
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą.

§23

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Przedsiębiorstwa podlega karze grzywny do 5.000 PLN .


ROZDZIAŁ VI
Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§ 24

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wodomierza głównego na przyłączu przed zaworem głównym .

§ 25

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych ( np. na czas budowy) w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu, zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody .

§ 26

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3-ch miesięcy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6- miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza .

§ 27

Rozliczanie należności odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu o zatwierdzeniu taryf cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody .

§ 28

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, kwartalne lub półroczne.


§ 29

Otrzymaną fakturę VAT za wodę odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie .

§ 30

Zgłoszenie reklamacji po upływie 14 dni od daty otrzymania faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

§ 31

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie. Przedsiębiorstwo po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz powiadomieniem o grożących mu konsekwencjach z tytułu nieuregulowania należności - ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe .

§ 32

Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po dokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy .

ROZDZIAŁ VII
Przerwy i ograniczenia w ciągłości dostarczania wody - przypadki szczególne.

§ 33

1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno powiadomić odbiorcę usług najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.
3. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorców usług o jego lokalizacji.
4.

§ 34

Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją
Burmistrza wydaną na podstawie ustawy „prawo wodne" w przypadku wystąpienia siły
wyższej .

§ 35

1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
a) braku wody na ujęciu
b) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody
c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.
3. W czasie trwania klęski Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody, w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców usług o tych ograniczeniach .

§ 36

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do informowania odbiorców usług o jakości wody przeznaczonej do spożycia w przypadku nie spełniania wymogów – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Niepodległości 9 .

ROZDZIAŁ VIII
Odbiór ścieków.

§ 37

Przedsiębiorstwo ma obowiązek :
1. przyjąć do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa ścieki bytowo- komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi ustalonej według zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków , z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu
2. zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego na majątku Przedsiębiorstwa oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez dostawcę ścieków,
3. wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa
4. kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym władzom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm,
5. określić jakość dostarczanych ścieków w pierwszej studzience na przykanaliku będącym na majątku Przedsiębiorstwa (granica podziału stron).

§ 38

Przedsiębiorstwo ma prawo:
1. kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi,
2. wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,
3. obciążać dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki i wskaźniki zanieczyszczeń ,
4. w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w załączniku do umowy - naliczać opłatę dodatkową określoną w taryfie cen i opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej.

ROZDZIAŁ IX
Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

§ 39

Dostawca ścieków ma prawo:
1. do nieprzerwanego odbioru ścieków zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
2. zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za ścieki,
3. żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Przedsiębiorstwa mające związek z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

§ 40

Dostawca ścieków jest zobowiązany do :
1. wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej będącej na majątku Przedsiębiorstwa licząc od strony budynku,
2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:
a/ nie wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet
rozdrobnionych,
b/ nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone
w obowiązujących przepisach,
3. zapewnienia dostępu pracownikom Przedsiębiorstwa do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania, ścieków do analizy laboratoryjnej,
4. udostępniania kontroli przez pracowników Przedsiębiorstwa instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,
5. powiadamiania Przedsiębiorstwo o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,
6. wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków do sieci kanalizacyjnej,
7. wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,
8. likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników
bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,
9. stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 41

Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących na majątku Przedsiębiorstwa w pasie o szerokości 5 m.

§ 42

Każde naruszenie zasad zawartych w § 40 i § 41 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Przedsiębiorstwo odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem .

§ 43

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ X
Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§ 44

Na pisemny wniosek zainteresowanego Przedsiębiorstwo zawrze stosowną umowę w której określi warunki techniczne odbioru ścieków, wód opadowych i drenażowych .

§ 45

Wydając warunki techniczne Przedsiębiorstwo uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy .

§ 46

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki Przedsiębiorstwo ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków .

§ 47

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z dniem określonym w umowie .

§ 48

1. W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.
2. Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt dostawcy ścieków w oparciu o wydane warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi (ulicy) na zajęcie pasa drogowego.
3. Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną z Przedsiębiorstwem
4. O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić Przedsiębiorstwo na 7 dni przez ich rozpoczęciem.
5. Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Przyłącze kanalizacyjne po przyjęciu do eksploatacji staje się własnością UGiM w Grójcu na warunkach określonych w umowie.

§ 49

1. 0 ile wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami:
a/ ze środków gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie
inwestycji gminnych - po wykonaniu urządzenia te stanowią własność gminy,
b/ w części ze środków gminy a w części ze środków odbiorcy w ramach zawartej umowy na realizację zadania / zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej/ - po wykonaniu urządzenia te stanowią własność gminy,
c/ ze środków odbiorcy w ramach zawartej umowy w której strony ustalają warunki
przejścia własności wybudowanych urządzeń na własność gminy
2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ XI
Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 50

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu przez dostawcę ścieków wniosku.

§ 51

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .

§ 52

Miejscem odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo jest pierwsza studzienka na przykanaliku będącym na majątku Przedsiębiorstwa, licząc od strony budynku. W przypadku wielu studzienek Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za odcinek przyłącza od kanału głównego do pierwszej studzienki przykanaliku.


§ 53

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony .

§ 54

Po upływie terminu wypowiedzenia Przedsiębiorstwo zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków .

§ 55

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§ 56

Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy podlega karze grzywny do 10.000PLN.

§ 57

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Miejska stosowną uchwałą.

§ 58

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych ładunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia w/w ładunków.

§59

W przypadku uporczywego przekraczania ładunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków Przedsiębiorstwu przysługuje prawo rozwiązania umowy za l- miesięcznym wypowiedzeniem.

ROZDZIAŁ XII
Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 60

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest:
1. na poziomie ilości zużytej wody,
2. na poziomie określonym w punkcie l, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,
3. na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym,
4. na podstawie odczytów z podlicznika zamontowanego przez odbiorcę wody do celów
podlewania ogrodów przydomowych.

§ 61

1. ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości
wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne.
2. Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy Przedsiębiorstwa.
3. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkości
pomniejszenia określają strony w umowie.

§ 62

Naliczanie należności za ścieki odbywa się na podstawie ilości dostarczanych ścieków z zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 63

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, kwartalne lub półroczne .

§ 64

Fakturę VAT za ścieki dostawca zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie .

§ 65

1. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie.
2. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata zastaje zaliczona w poczet przyszłych należności.

§ 66

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 67

Przedsiębiorstwo może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa
2. dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
4.zostało stwierdzone nielegalne odprowadzenie ścieków.

ROZDZIAŁ XIII
Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych przypadki szczególne.

§ 68

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:
1. podczas wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2. w czasie konieczności usuwania awarii,
3. w przypadku wystąpienia siły wyższej.

ROZDZIAŁ XIV
Postanowienia końcowe

§ 69

Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują l rok od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej taryfy .

§ 70

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Regulamin dostarczania wody o odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający informację:05-600 Grójec; ul. Józefa Piłsudskiego 47 p. 25a
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2003 20:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.06.2003 20:10 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)