Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. podatków i opłat lokalnych.

­

Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, mający siedzibę w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47;
  2. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.grojecmiasto.pl

- telefonicznie: 48 664 30 91

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pani Katarzyna Suwarska, można się z nim kontaktować listownie: ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, poprzez e-mail na adres: inspektor@grojecmiasto.pl lub telefonicznie pod nr tel: 48 664 30 91 wew. 45 Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu:

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;

- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

- wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;

- poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;

- naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.;

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018r. poz. 217 z zm.).
  3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (np. informowanie podatników i zobowiązanych wiadomością sms o zaległościach w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi), klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. podatków i opłat lokalnych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 08:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2018 11:19 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.06.2018 08:47 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.06.2018 08:39 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)