Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/dot. CEiDG oraz zezwoleń.

­

Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.

2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych można skontaktować się z Inspektorem: pod numerem telefonu  48 / 664 30 91 wew. 45, lub na  adres email:  inspektor@grojecmiasto.pl;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c rozporządzenia ogólnego, w  celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 30 marca 2018 Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, którymi są w szczególności: wpisy do CEiDG, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zezwolenia na  wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym,  są Państwo obowiązani do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych.

 

10. Nie przysługuje Państwu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
  • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/dot. CEiDG oraz zezwoleń.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2018 08:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.06.2018 08:47 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
22.06.2018 08:41 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)