Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 14:48 Projekt R UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu
02.10.2019 14:46 Projekt P UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec” i upoważnienia do złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach konkursu nr 2.2. POIiŚ 2014-2020
02.10.2019 14:45 Projekt O UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.10.2019 14:44 Projekt N UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.10.2019 14:43 Projekt M UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.10.2019 14:42 Projekt L UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
02.10.2019 14:40 Projekt K UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
02.10.2019 14:38 Projekt J UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grójec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.10.2019 14:37 Projekt I UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu i nadania jej statutu
02.10.2019 14:34 Projekt H UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031

1 2 następna