Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2019 09:28 GP.6220.17.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. na dz. nr ewid. 366/52 obręb Słomczyn w m. Słomczyn”
19.07.2019 08:38 OBWIESZCZENIE NR OR.0050.147.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę napowietrznej linii oświetleniowej, drogi gminnej nr 160417W w miejscowości Załącze, na działkach nr ewid. 4/1, 6, 7/1, 8/2, 8/3, 9/3, 9/4, 10/1, 11/4, 11/5, 11/6, 15, 39/2, 39/3, 41/1, 42/3 w miejscowości Załącze gm. Grójec” – decyzja nr 17/19, inwestor Gmina Grójec. „Budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm PVC, na działce nr ewid. 72 w miejscowości Duży Dół gm. Grójec” ” – decyzja nr 18/19, inwestor Ilona Feliksiak -Kozerska. Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałem dopływowym i rurociągiem tłocznym w Kobylinie, na działkach nr ewid. 57 i 71 w miejscowości Kobylin gm. Grójec” – decyzja nr 19/19, inwestor Gmina Grójec. „Budowę oświetlenia ulicznego odcinka drogi powiatowej nr 1655W w miejscowości Falęcin gm. Grójec, na działkach nr ewid. 110 i 184 w miejscowości F
25.06.2019 10:27 SPF.271.1.2019.BWD-2 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
19.06.2019 12:31 GP. 6733. 11, 19. 2019. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050.125.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w miejscowości Lisówek, gm. Grójec, na działkach nr 127/1 i 127/2; Budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 mm na działkach nr 40/1 i 41 w miejscowości Wola Krobowska, gm. Grójec
07.06.2019 14:07 GP. 6733. 20. 2019. ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.120.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE we wspólnym wykopie, budowę złącz kablowych SN i nN, budowę stanowiska słupowego Sn oraz budowę linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Zalesie gm. Grójec
29.05.2019 10:30 WA.ZUZ.6.421.112.2019. KAK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
29.05.2019 09:12 GP.6721.5.8.2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.112.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
29.05.2019 09:11 GP.6721.5.7.2018.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.111.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne.
29.05.2019 09:09 GP.6733.18-19.2019.ID OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.110.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1655W, na działkach nr ewid. 110 i 184 w miejscowości Falęcin gm. Grójec. Budowę gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 40/1, 41 w miejscowości Wola Krobowska gm. Grójec.
24.05.2019 10:19 GP. 6733. 10. 2019. ID OBWIESZCZENIE NR OR.0050.108.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej drogi powiatowej nr 1654W w miejscowości Mięsy gm. Grójec, na działkach nr ewid. 8/1 i 80/1 w miejscowości Mięsy

1 2 3 4 5 6 następna