Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2022 20:24 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
10.01.2022 10:53 WA.ZUZ.6.4210.910.2021.KK OBWIESZCZENIE - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
05.01.2022 14:27 WOŚ.6220.13.2021.PAF OBWIESZCZENIE - „Przebudowa wraz z rozbiórką urządzeń melioracji wodnych (drenowania) w związku z planowaną budową stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi o powierzchni 441 m2 i głębokości 3,Om na terenie działki nr ewid. 39 położonej w m Lesznowola, Gmina Grójec, powiat grójecki.”
03.01.2022 15:41 WA.ZUZ.6.4210.885.2021.KK OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
30.12.2021 13:45 WOŚ.6220.9.2021.AGS OBWIESZCZENIE - Budowia instalacji fotowoltaicznej „Częstoniew-Kolonia 2” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 36/7 w obrębie Częstoniew-Kolonia, gm. Grójec
30.12.2021 13:44 WOŚ.6220.11.2021 .PAF OBWIESZCZENIE - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, parkingami oraz częścią handlowo-usługową
28.12.2021 11:32 OBWIESZCZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy i Miasta Grójec
28.12.2021 07:41 WOŚ.6220.6.2021.AGS OBWIESZCZENIE - Podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż instalacji do odzysku odpadów- suszarni biomasy na terenie działki nr 74, obręb Kępina położonej w miejscowości Kępina, gmina Grójec, powiat grójecki”
22.12.2021 13:08 GP.6721. 4.4.2020(2008).ID OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.180.2021 o ponownym wyłożeniu do publicznego wgladu części projektu miejscowego planu zagopspodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
20.12.2021 17:00 WA.ZUZ.6.4210.610.2021.KK INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

1 2 3 4 5 6 następna