Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 12:04 GP. 6733. 30. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowę linii kablowej nN w miejscowościach Wólka Turowska i Kępina.
18.06.2018 11:59 GP.6722.4.6.2018.ID Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
18.06.2018 11:55 GP. 6733. 29. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowę budynku OSP na potrzeby garażu, na działce nr 11/1 położonej w miejscowości Kośmin gm. Grójec.
18.06.2018 11:52 GP.6733.25.2018.ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 36 w miejscowości Las Lesznowolski, na działkach nr 19, 21, 18/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 17, 16 i 3 w Lesie Lesznowolskim, na terenie gminy Grójec
13.06.2018 14:57 GP.6220.4.2018.BJU Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i materiałami oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Celsium Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
08.06.2018 13:08 GP. 6733. 28. 2018. ID OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowę i rozbudowę odgałęzienia JW. Słomczyn i JW. Ogrodzienice w linii SN 15kV relacji Grójec-Drwalew
30.05.2018 15:38 GP. 6733. 26-27. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm, na działce nr 28 położonej w Kępinie oraz działkach nr 130 i 56 położonych w Grudzkowoli gm. Grójec. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 i dn 40 mm, na działkach nr 132/1, 131/6, 128/2 i 128/7 położonych w Głuchowie gm. Grójec
29.05.2018 07:38 GP. 6733. 23. 2017. ID Obw. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec.
24.05.2018 10:49 GP. 6733. 21,22,24. 2018. ID, Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej nr 1604W w miejscowości Worów, na działkach nr 20,21,32,38 i 63, na terenie gminy Grójec, Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w miejscowości Wola Worowska, na działkach nr 155/2, 161/2 na terenie gminy Grójec; Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Zalesie, na działkach 103 i 49 na terenie gminy Grójec
21.05.2018 15:20 GP.6220.1.2018.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego w sadzie na dz. nr ewid. 75/1 i 89/1 w m. Częstoniew-Kolonia.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna