Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.54.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii elektroenergetycznej, kablowej średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na dzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osbistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osbistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek -
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.52.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.51.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia I marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.49.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „„Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie - II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów - Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.””.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.40.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.39.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.37.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.32.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.31.2019 BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRÓJEC z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.28.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.25.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania Pana Pawła Spława - Neymana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.17.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.01.2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.10.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec w latach 2019-2021.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC Z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna