Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.1.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dotyczące ochrony danychosobowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_osobowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STRAŻNIK – 1 ETAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XV z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 4 listopada 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIV z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 7 października 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krobów gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2020 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego na dalszy czas oznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. na lata 2020-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w srawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dofinansowania opłat za kluby dziecięce/żłobki w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bokserskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie likwidacji programu pomocowego „Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna