Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/339/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 listopada 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. podatków i opłat lokalnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/dot. CEiDG oraz zezwoleń.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/dot. CEiDG oraz zezwoleń.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. podatków i opłat lokalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ulgi Podatkowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.DOC"
Dotyczy dokumentu:
Ulgi Podatkowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnymosób fizycznych -

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór klauzuli zgody na telefon emaile_zajeciepasa.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia zajecie pasadrogowego_RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wiosek_wyd_zezw_czasowe_zajecie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór klauzuli zgody na telefon emaile_lokalizacjaurzadzen.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasiedrogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogowąlub obsługą ruchu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasiedrogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogowąlub obsługą ruchu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór klauzuli zgody na telefon emaile"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacjęzjazdu lub jego przebudowę.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdulub jego przebudowę.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenieobiektów handlowych w pasie drogowym
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektów handlowych w pasie drogowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenieobiektów handlowych w pasie drogowym_RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenieurządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenieurzadzenia w pasie drogowym_RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydział Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nN oraz rozbudowę sieci napowietrznej i budowę linii kablowej nN w miejscowościach Wólka Turowska i Kępina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowę budynku OSP na potrzeby garażu, na działce nr 11/1 położonej w miejscowości Kośmin gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 36 w miejscowości Las Lesznowolski, na działkach nr 19, 21, 18/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 17, 16 i 3 w Lesie Lesznowolskim, na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna