Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr W
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.54.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.53.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie nr WO.0050.51.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.48.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.47.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.46.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.45.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.42.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.39.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.38.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.37.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania założonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.36.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opanowania złorzonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.35.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn : ,,Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul.Słowackiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.34.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w zasadach i warunkach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.33.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.31.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.30.2020 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.29.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 lutego 20202 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn, ,,Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec" ubiegłego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym adaptacja do zmian zakresu klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projektu obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcenia odpadów: inwestycyjne dotyczące w Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.28.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.01.2020 w sprawie: powiedzenia pełnienia obowiązków dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.27.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji calu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.26.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na rok 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.25.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2020/2021 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna