Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr W
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.54.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.53.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie nr WO.0050.51.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.48.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.47.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.46.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.45.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.42.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.39.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.38.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.37.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania założonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.36.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opanowania złorzonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.35.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn : ,,Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul.Słowackiego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.34.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w zasadach i warunkach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.33.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.31.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.30.2020 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.29.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 lutego 20202 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn, ,,Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec" ubiegłego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym adaptacja do zmian zakresu klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami komunalnymi, Typ projektu 2. Projektu obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcenia odpadów: inwestycyjne dotyczące w Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.28.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.01.2020 w sprawie: powiedzenia pełnienia obowiązków dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.27.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji calu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.26.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na rok 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.25.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2020/2021 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.58.2020 o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.58.2020 o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowie stacji LNG na działkach ew. nr 247/7 i 247/3 obręb 0008 Głuchów w miejscowości Głuchów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowie stacji LNG na działkach ew. nr 247/7 i 247/3 obręb 0008 Głuchów w miejscowości Głuchów”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowie stacji LNG na działkach ew. nr 247/7 i 247/3 obręb 0008 Głuchów w miejscowości Głuchów”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4. obwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowie stacji LNG na działkach ew. nr 247/7 i 247/3 obręb 0008 Głuchów w miejscowości Głuchów”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.24.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2020/2021 oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zrządzenie Nr WO.0050.23.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.22.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.17.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.16.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Grojec ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.8.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad powoływania członków Grójeckiej rady Sportu oraz Regulaminu działania Grójeckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie Nr WO.0050.7.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 9 stycznia 2020 roku W sprawie powołania w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.6.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.3.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.2.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2020 rok oraz planów finansowych zadań i zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.1.2020 w sprawie wydawania decyzij o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.41.2020 o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.41.2020 o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr OR.0050.40.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.56.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "objaśnienia do Uchwały Nr XXI-180-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-180-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXI-180-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXI-180-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zasady przyznawania Patronatu Honorowego BurmistrzaGminy i Miasta Grójec (Automatycznie zapisany).docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek_o_honorowy_patronat 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.52.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02.03.2020 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Grójec nad wydarzeniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/182/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zakupu przez Gminę Grójec zabudowanej nieruchomości, położonej w Grójcu, oznaczonej jako część działki nr 1426/1, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/182/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zakupu przez Gminę Grójec zabudowanej nieruchomości, położonej w Grójcu, oznaczonej jako część działki nr 1426/1, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/181/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/181/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/177/20 RADY MIEJSKIERJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Wola Worowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/177/20 RADY MIEJSKIERJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Wola Worowska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania Nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/181/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/182/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli zakupu przez Gminę Grójec zabudowanej nieruchomości, położonej w Grójcu, oznaczonej jako część działki nr 1426/1, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/181/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/180 /20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/179/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXI/178/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXI/177/20 RADY MIEJSKIERJ W GRÓJCU z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Wola Worowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XX/176/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 221m2 na poszerzenie drogi gminnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna