Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.185.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 9 września 2020 r. do 7 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE nr W0.0050.186.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC - Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.187.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii napowietrznej i kablowej SN-15kV i nN-0,4 kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.189.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.190.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr W0.0050.191.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec'1'1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.193.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr W0.0050.192.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka -etap 1 ulica Norwida”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.193.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka – etap 1 ulica Norwida"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.09.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.187.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie WO.0050.186.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie WO.0050.186.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie WO.0050.186.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna