Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2019

Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe nr 2\2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.52.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.51.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia I marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.49.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „„Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie - II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów - Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.””.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRÓJEC z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.40.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.39.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.38.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.37.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.35.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.33.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie : przyznania Panu Jarosławowi Rupiewiczowi - Zastępcy Burmistrza dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.32.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.31.2019 BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRÓJEC z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.30.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.29.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.28.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec w roku szkolnym 2019/2020 oraz określenia wzoru zgłoszenia dziecka do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.53.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.48.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.25.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: odwołania Pana Pawła Spława - Neymana ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.17.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.01.2019 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sadsada
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.10.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia11 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec w latach 2019-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.7.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Marianów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 08.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr OR.0050.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej” „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr V/39/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF_zm.25.02.2019zał2.38.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa_zm.25.02.2019zał1.38.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr V/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.37.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/36/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/35/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik5.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik4.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik3.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik2.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik5.34.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik5.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik3.34.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR V/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... następna