Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik"20200615_zal1_zgloszenie_kandydatury_nabor_rachmistrzPL.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik"20200615_zal2_oswiadczenie_niekaralnosc_nabor_rachmistrz-1.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.156.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.155.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe w zasobie Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie WO.0050.152.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec o wydaniu decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.151.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.150.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr Wo.0050.149.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17.07.2019 roku w sprawie: zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.148.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 17 lipca 2019 roku. w sprawie: zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.146.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 16 lipca 2019. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.158.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29.07.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.244.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.228.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.225.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.222.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie NR OR.0050.218.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.215.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.212.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.210.2019 o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.209.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.208.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.205.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja OR.0050.200.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.193.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.188.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 05 września 2019 roku. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.183.2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.177.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.165.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 02 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia i 24 grudnia 2019 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr OR.0050.164.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.163.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 lipca 2019 roku. W sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego realizowanych przez Gminę Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.136.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.136.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja WI.271.9.2020.KOI-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.134.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.134.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZCZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 28 CZERWCA 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR83/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.162.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.153.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.147.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Nierucjomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.130.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.121.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 10 czerwca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: przebudowy drogi gminnej nr 161561 w dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 07.06.2019 w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń ba sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta GrójEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31.05.2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.133.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu , przeprowadzenie inwentaryzacji z likwidacji kasy oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.134.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.135.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.136.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.137.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzania otwarcia ofert w dniu 2 lipca 2019 r w trybie przetargu nieograniczonego pn: wykonania podbudowy odcinka ul relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.139.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.131.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 26 CZERWCA 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna